Συσκευασία & Επισήμανση

Έλεγχος Ετικέτας Τροφίμων

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επισήμανση της ετικέτας τροφίμων, ούτως ώστε να είναι εμπορεύσιμη και σύννομη , σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και τον Ελληνικό Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Υλικά & Αντικείμενα

Τα υλικά και τα αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα είναι πολυπληθή και ποικίλα. Πλαστικά, κεραμικά, χαρτί και ένα πλήθος ουσιών που χρησιμοποιούνται για τεχνολογικούς σκοπούς. Η ασφάλεια των τροφίμων εξαρτάται από την απουσία μετανάστευσης τοξικών ουσιών από τα υλικά στο τρόφιμο. Σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν Ευρωπαϊκοί κανονισμοί, όρια και περιορισμοί. Οι έλεγχοι αφορούν τόσο την ολική όσο και την ειδική μετανάστευση ουσιών από τα υλικά στο προς κατανάλωση τρόφιμο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

 

Κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπο.